Discreet verpakt & bezorgd

Blijvend lage prijzen

Nederlands bedrijf

Voor 21:00 besteld morgen in huis

Privacy verklaring Voordelig Genieten

Alle gegevens die door Voordelig Genieten en haar gelieerde ondernemingen worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie die je aan Voordelig Genieten geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Voordelig Genieten is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers.

We gebruiken jouw IP-adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het IP-adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen. Onze sites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Onze registratieformulieren aan de gebruikers voorzien ons van zowel persoonlijke als professionele informatie (zoals naam, adres, email en functie). Onze sites bevatten links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot Voordelig Genieten en haar gelieerde ondernemingen behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.

In uitzonderingsgevallen deelt Voordelig Genieten informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan jouw wensen te kunnen voldoen. Je zult daarvan altijd eerst op de hoogte worden gebracht.

Sommige van onze sites stellen communities en forums beschikbaar aan onze bezoekers. Alle informatie die op die plekken wordt openbaar gemaakt, valt onder het publieke domein. Wees daarom zorgvuldig met de informatie die je daar eventueel vrijgeeft.

Voordelig Genieten gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Voordelig Genieten zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.

Contact opnemen kan via service@voordeliggenieten.nl indien je nog vragen hebt over deze privacyverklaring.

Voordelig Genieten, gevestigd aan Burgemeester Burgerslaan 40A, 5245NH te Rosmalen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Voordelig Genieten
Burgemeester Burgerslaan 40A
5245NH ROSMALEN

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voordelig Genieten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze        
   website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
– Bankrekeningnummer
– KVK nummer (indien zakelijke klant)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op service@voordeliggenieten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Voordelig Genieten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
   voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Voordelig Genieten analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te
   verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
– Het afhandelen van jouw betaling
– Voordelig Genieten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
   zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Voordelig Genieten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Voordelig Genieten) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Voordelig Genieten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam : maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is
   voor uitvoering van de overeenkomst;
– Adresgegevens : maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor
   uitvoering van de overeenkomst;
– Telefoonnummer : maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor
   uitvoering van de overeenkomst;
– E-mailadres : maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor
   uitvoering van de overeenkomst;
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
   website aan te maken, in correspondentie en telefonisch : maximaal 5 jaar indien niet
   langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;
– Bankrekeningnummer : maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is
   voor uitvoering van de overeenkomst;

Delen van persoonsgegevens met derden

Voordelig Genieten verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Voordelig Genieten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Voordelig Genieten gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Voordelig Genieten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Voordelig Genieten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen service@voordeliggenieten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Voordelig Genieten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen

Voordelig Genieten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via service@voordeliggeniete.nl